ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

Školní řád

OBSAH

 1. ŽÁCI
  1. Základní povinnosti žáků
  2. Základní práva žáků
  3. Ochrana zdraví žáka
  4. Docházka do školy
  5. Zacházení se školními pomůckami a se školním majetkem
  6. Organizace oběda
  7. Provoz školy
  8. BOZ, ochrana před patologickými jevy, …
 2. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
 3. SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

ŽÁCI

 1. Základní povinnosti žáků

  1. Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických pracovníků (popř. správních zaměstnanců), podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování a dodržovat vnitřní řád školy; žák je povinen chovat se slušně také mimo vyučování.
  2. Na vyučování si žáci přinášejí stanovené učebnice a školní potřeby, do tělesné výchovy cvičební úbor a obuv (tělocvična – obuv se světlou podešví, hřiště – pevná sportovní obuv), do výtvarné výchovy a do PČ doporučujeme vhodný oděv.
  3. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek).
  4. V areálu školy je zakázáno nosit, držet, popř. nabízet návykové látky jako jsou např. drogy; porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.
  5. Žák je povinen chodit pravidelně a včas do školy, řídit se rozvrhem hodin.
  6. Účast na vyučování nepovinných předmětů (kroužků), popř. školní družiny je pro zařazené žáky povinná.
  7. Žák neruší průběh výuky nevhodnou činností.
  8. Žák nenosí do školy cenné věci nebo větší obnos peněz.
 2. Základní práva žáků

  1. Žák má právo na vlídné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy.
  2. Žák může požádat učitele o uvolnění z vyučování ze závažných důvodů.
  3. Dítě má právo na svobodu projevu (viz. Sdělení FMZV č. 104/91 Sb. (Úmluva o právech dítěte), část 1., čl. 13).
  4. Žák má právo projevovat svobodně své náboženství nebo víru.
  5. Žáci mají právo na určité úlevy podle pokynu ministerstva školství č. j. 472/92-21 k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami (to se týká také dětí tělesně postižených).
  6. Žák má právo zúčastňovat se soutěží školních i mimoškolních.
  7. Žák má právo kdykoliv se ve škole poradit s učitelem a požádat ho o vysvětlení látky.
  8. Žákům je dovoleno spolupodílet se na výzdobě školy.
  9. O přestávkách je povoleno chodit po chodbách.
  10. V době nemoci má žák nebo jeho zákonný zástupce právo požádat na škole o písemnou informaci o probírané látce.
 3. Ochrana zdraví žáka

  1. Ve škole se žáci přezouvají. Přezůvky si označí a uloží v šatně. Povolena je obuv se světlou podrážkou (tmavá zanechává těžko odstranitelné šmouhy na podlaze).
  2. Během vyučování není žákům dovoleno opouštět školní budovu bez dozoru učitele.
  3. Během přestávek se žáci nezdržují v šatnách.
  4. Žáci dbají o osobní hygienu a svačinu o velké přestávce jedí ve třídě na svých místech.
  5. Po skončení vyučování není žákům dovoleno zdržovat se bez dozoru ve školní budově.
  6. Případný úraz nahlásí postižený nebo jeho spolužáci okamžitě dozírajícímu učiteli.
  7. Žákům není dovoleno nosit do školy věci, které by mohly ohrozit jejich zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu.
 4. Docházka do školy

  1. Vyučující uvolňuje žáka ze závažných důvodů na 1 3 dny. Na dobu delší uvolňuje ředitel školy.
  2. V případě předem známé absence požádá zástupce žáka učitele nebo ředitele o uvolnění z vyučování písemně nebo ústně.
  3. Při absenci žáka oznámí zástupce žáka důvod nepřítomnosti učiteli nebo řediteli do 48 hodin.
  4. Neomluvené absence budou postihovány podle klasifikačního (správního) řádu.
  5. Pokud škola uvolní žáka např. z důvodu rodinné rekreace na více dnů, je žák povinen si zameškané učivo co nejrychleji doplnit .
 5. Zacházení se školními pomůckami a se školním majetkem

  1. Svévolně poškozený školní majetek popř. školní pomůcky nahradí žák nebo jeho zákonný zástupce. V některých případech zajistí rodiče opravu např. poškození lavic, židlí, tabulí, malby apod.
 6. Organizace oběda

  1. Žáci přicházejí do školní jídelny za doprovodu pedagogického dozoru v 11.25 hod., seřadí se, nepředbíhají a nechovají se hlučně.
  2. Po dobu oběda dodržují zásady správného stolování.
  3. Po ukončení oběda odkládají použité nádobí na určené místo.
  4. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, mají v době výdeje oběda do školní jídelny vstup zakázán.
  5. Obědy se vydávají do 12.45 hod.
 7. Provoz školy

  1. Školní budovu otevírá školnice ráno v 7.00 hod..
  2. Od 7.00 hod. do 7.30 hod. zajišťuje dozor školnice.
  3. Od 7.30 hod. do 7.45 hod. vykonávají dozor učitelé vyučující v jednotlivých poschodích (učitelé se střídají v sudý a lichý týden).
  4. Začátek vyučování je v 7.45 hod.
  5. Zvonění – časový rozvrh:
   1. vyučovací hodina: 7.45 – 8.30 hod.
   2. vyučovací hodina: 8.40 – 9.25 hod.
   3. vyučovací hodina: 9.45 – 10.30 hod.
   4. vyučovací hodina:10.40 – 11.25 hod.
   5. vyučovací hodina:11.35 – 12.20 hod.
      polední přestávka: 12.20 – 12.45 hod.
   6. vyučovací hodina:12.45 – 13.30 hod.
  6. Dozor o přestávkách vykonávají určení pedagogičtí pracovníci podle plánu dozoru, který je vyvěšen na chodbách.
  7. Odpolední vyučování na škole probíhá ve čtvrtek od 13.10 do 13.55 hod. (TV – 5. ročník)
  8. Na škole je v provozu školní družina, a to denně od 11.25 hod. do 15.55 hod.
  9. Nepovinné předměty a kroužky:
   • Pátek a středa – výuka náboženství.
   • Pondělí a čtvrtek – výuka hry na hudební nástroje v rámci ZUŠ Rosice.
   • Úterý
    • keramický kroužek
    • počítačový kroužek
  10. Styk rodičů s učiteli: Žádáme, aby rodiče využívali dobu před nebo po vyučování, nejlépe po telefonické domluvě.
 8. Podmínky pro zajištění BOZ, ochrana před patologickými jevy, diskriminací, násilím a před projevy nepřátelství

  1. Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a na ochranu před sociálně patologickými projevy.
  2. Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možnosti školy.
  3. Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.
  4. Poranění je žák povinen nahlásit vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy, který zařídí vše potřebné.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

 1. Pracovní doba se stanoví od 7.30 hod. do 15.30 hod. (práce související – mimo pracoviště)
 2. Přítomnost na pracovišti se řídí čl. 20 Pracovního řádu a je dána rozvrhem hodin, dozorů, porad, školení a schůzovní činnosti. Nepřítomnost je třeba hlásit předem řediteli – ten uvolňuje, vysílá na různé akce a rovněž zajišťuje suplování.
 3. Dozor o přestávkách je zajištěn pedagogickými pracovníky a jeho rozvrh je vyvěšen na chodbách.
 4. Pomůcky si vyučující připravují mimo vlastní výuku.
 5. Vyučující odvádí po skončení výuky žáky do šaten a před odchodem ze třídy zkontroluje pořádek.
 6. Každý z vyučujících je povinen seznámit se s Pracovním řádem, který stanoví povinnosti pracovníků.
 7. Školní telefon je pouze pro služební potřebu.
 8. Pedagogičtí pracovníci maximálně šetří majetek školy a vedou k tomu také žáky.

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

 1. Všeobecné povinnosti stanoví Pracovní řád (oddíl II, str. 94–101).
 2. Hlavní i vedlejší vchod bude po celou dobu vyučování uzamčen.
 3. Školu odemyká školnice v 7.00 hod. a do 7.30 hod. vykonává dozor. Jejích pokynů jsou žáci povinni uposlechnout.
 4. Před odchodem z pracoviště zajistí školnice uzavření vody, oken, zhasnutí světel a uzamknutí budovy. Školnice obstarává úklidové potřeby, ručníky, čistící prostředky, některé potřeby pro vyučování apod.


Datum vydání: 12. září 2016

Mgr. Milan Válek, ředitel školy


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
Jan Amos K.

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky