ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

Program jednání     Dokumenty    

Dokumenty školské rady

Jednací řád

Jednací řád Školské rady při ZŠ Domašov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, zřízené dne 9. 12. 2005 usnesením Zastupitelstva obce Domašov.

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §§ 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon).

Čl. 2

Školská rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Termín schůze se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem, svolává ji předseda školské rady. Podklady pro jednání rady zajišťují členové rady a ředitel školy.

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady, z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle schváleného programu a plánu práce. V úvodu jednání projedná kontrolu pnění úkolů a informace členů rady, případně ředitele školy, pokud je přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů rady při schvalování výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření, školního a klasifikačního řádu. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšní hospodaření. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Podává náměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím statní správu ve školství a dalším orgánům statní správy.

Čl. 5

O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady, je podepsán předsedou školské rady, případně všemi členy.

Čl. 6

Nejméně jedenkrát ročně informuje školská rada zákonné zástupce žáků, pracovníky, zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace je výroční zpráva o činnosti školy, zda byly projednány nové vzdělávací programy nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 7

Dokumenty školské rady jsou uloženy u předsedy školské rady.

Čl. 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2006


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
radíme se

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky