ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

Program jednání     Dokumenty    

Školská rada

Školská rada v roce 2015

23. zasedání

23. zasedání školské rady proběhlo 3. 12. 2015 v 17.00 hodin.

Přítomni: Ivana Jelínková, Zdeňka Šrámková, Michaela Trandová, Lenka Školeková, Jindřich Halabala; omluvena Hana Pokorná; jako host paní učitelka Mazourová. Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Program jednání:
  • Kroužky.
  • Schválení dokumentů školy.
 3. Diskuse.
 4. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil Jindřich Halabala.

Ad 2)

 • Zpočátku byly problémy se spolehlivostí některých lektorů pro kroužky, nyní vyřešeno.
  • Pondělí: bojové sporty, kroužek tvořivých rukou.
  • Čtvrtek: dramatický kroužek. Plánovaný kroužek angličtiny není, agentura nebyla schopna včas zajistit.
 • ŠR bere na vědomí a schvaluje tyto dokumenty: Plán práce na školní rok 2015/2016, Závěrečnou výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Dokumenty byly schváleny jednomyslně všemi přítomnými členy ŠR.

Ad 3)

 • Dohodnout termín inventury.
 • Promítací tabule do tříd: jedna už je, druhá v běhu.
 • Seznámení s plánem akcí zastupitelstva obce, kterých se budou účastnit žáci: přespání ve škole + „Listování“, vítání občánků (vystoupení žáků), MDD (koordinovat s plánem školy), maškarní ples pro děti.
 • Děti byly poučeny o bezpečnosti na zastávce autobusu.
 • Bude-li pořádán den otevřených dveří, měl by být dříve než vloni kvůli termínu zápisů do okolních škol.

Ad 4) Zasedání ukončil předseda ŠR.

22. zasedání

22. zasedání školské rady proběhlo 11. 6. 2015 v 17.00 hodin.

Přítomni: kromě omluvených (p. Šrámková a p. Školeková) všichni členové ŠR; jako host paní učitelka Mazourová. Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Program jednání:
  • Dělení tříd.
  • Propagace školy.
 3. Diskuse.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil Jindřich Halabala.

Ad 2)

 • V příštím školním roce nebude třeba zavádět dělené třídy – očekává se cca 20 prvňáčků, přibydou 3 řáci do 2. ročníku. Nejmenší bude 3. třída.
 • K propagaci školy:
  • Den otevřených dveří se uskutečnil 16. dubna a byl dobře připraven a zřejmě i přiměřeně propagován. Přesto byla účast potenciálních zájemců velmi nízká – školu navštívily tři rodiny.
  • Rodiče „absolventů“ školy by měli dostat více informací o možnostech volby další ZŠ v okolí.

Ad 3)

 • Představení k svátku matek bylo velmi úspěšné, vysoká návštěvnost.
 • Trvá potřeba vytipovat vhodnou novou tabuli s projektorem.

Ad 4) Termín dalšího zasední ŠR v listopadu, upřesnit 2–3 týdny předem.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR.

21. zasedání

21. zasedání školské rady proběhlo 12. 3. 2015 v 17.00 hodin.

Přítomni: všichni členové členové ŠR; k jednání byl přizván ředitel školy a starosta obce. Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Program jednání:
  • Dělení tříd a demografie.
  • Propagace školy.
  • Schválení dokumentů školy.
 3. Diskuse.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil Jindřich Halabala.

Ad 2)

 • V příštím školním roce nebude třeba zavádět dělené třídy.
 • Pro lepší plánování by bylo vhodné zpracovat demografickou statistiku za obec Domašov ze které by bylo lépe vidět očekávané počty nových žáků v budoucích letech.
 • Je třeba pokračovat v propagaci školy směrem k rodičům potenciálních žáků. Možné cesty:
  • Propagační leták/plakátek poslat na obec a umístit do školy.
  • Den otevřených dveří (plán v 16. týdnu).
 • ŠR bere na vědomí a schvaluje tyto dokumenty: Plán práce na školní rok 2014/2015, Závěrečnou výroční zprávu za školní rok 2013/2014, Roční plán školní družiny a Dlouhodobý plán. Všechny dokumenty byly schváleny jednomyslně.

Ad 3)

 • Starosta obce a ředitel školy seznámili členy ŠR s problematikou ekonomie školy a zodpověděli otázky ke konkrétním ekonomickým aspektům jejího provozu.
 • Jednomyslně byla odsouhlasena potřeba pořízení další tabule s projektorem, ne nutně interaktivní.
 • K zadnímu vstupu do budovy je třeba pořídit videotelefon.

Ad 4) Termín dalšího zasední ŠR byl stanoven na čtvrtek 11. 6. 2015 v 17.00 hodin.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR.

20. zasedání

20. zasedání školské rady proběhlo 11. 2. 2015 v 16.00 hodin.

Přítomní členové: Jindřich Halabala, Michaela Trandová, Ivana Jelínková, Zdeňka Šrámková, Lenka Školeková, Milan Tranda. Ředitel školy se omluvil pro nemoc. Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Program jednání:
  • Schválení dokumentů školy.
  • Prodloužení času družiny.
  • Propagace školy.
  • Termíny jednání ŠR.
 3. Diskuse.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil Jindřich Halabala.

Ad 2)

 • Schvalování dokumentů bylo pro nemoc p. ředitele odloženo na příští zasedání ŠR.
 • Provoz družiny v odpoledním čase byl na žádost rodičů prodloužen (jako placená služba). Pro zajištění možnosti ranního brzkého příchod dětí poskutuje škola dětem možnost strávit čas do začátku vyučování v mistnosti družiny, kde zajišťují dohled učitelky. Tato služba je rodičům poskytována bezplatně.
 • Je třeba pokračovat v propagaci školy směrem k rodičům potenciálních žáků.
  • Aktualizovat a případně rozšířit obsah propagačního letáku a po konzultaci se zřizovatelem ho šířit ke vhodným cílovým skupinám.
  • Rodičům možných budoucích žáků nabídnout informaci o aktuálním výhledu školy s ohledem na poměrně vysoký počet letos zapsaných dětí. Paní Školeková připraví text, který bude pro rodiče k dispozici v tištěné formě i na webu.
 • Po projednání času a dnů, které by nejlépe vyhvovaly všem členům, bylo dohodnuto, že preferovaný čas pro další jednání ŠR bude pokud možno čtvrtek, 17 hodin.

Ad 3)

 • K zápisu letos přišlo 22 dětí. To dává dobrý výhled pro příští rok, kdy školu opustí 8 absolventů.
 • Ekonomická situace školy – pro budoucí jednání potřebuje ŠR ujasnit řadu otázek souvisejících s ekonomií a provozem školy. Proto ŠR rozhodla pozvat na přístí zasedání ředitele školy a starostu obce (popř. i další zainteresované osoby), aby na toto téma mohla proběhnout kvalifikovaná diskuse.
 • Pro dobrou funkci družiny je nutné přemístit zvonek s mluvítkem z chodby do třídy družiny. V odpoledních hodinách není ve třídě slyšet.
 • Pro výuku by bylo vhodné pořídit do jedné třídy tabuli s projektorem.

Ad 4) Termín dalšího zasední ŠR byl stanoven na čtvrtek 12. 3. 2015 v 17.00 hodin.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR pan Halabala.

Změna složení školské rady

Obec Domašov jako zřizovatel Základní a mateřské školy v Domašově změnila v nově zvoleném složení zastupitelstva obce členy školské rady jmenované zřizovatelem. Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem jsou:

 • Renata Dufková
 • Lenka Školeková
 • Milan Tranda

Školská rada v roce 2014

19. zasedání

19. zasedání školské rady proběhlo 22. 1. 2014 v 16.00 hodin.

Přítomní členové: Jindřich Halabala, Danuše Řezaninová, Michaela Trandová, Ivana Jelínková, Zdeňka Šrámková, Karel Simajchl. Školská rada byla usnášeníschopná. K jednání byl přizván ředitel školy.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Program jednání:
  • Prodloužení času družiny.
  • Schválení dokumentů školy.
 3. Diskuse.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil Jindřich Halabala.

Ad 2)

 • Škola dostala písemnou žádost rodičů o prodloužení času funkce družiny. Dosavadní provozní doba je od 11.30 do 15.30.

  Větší zájem (15 rodičů) je o prodloužení odpolední doby, alespoň do 16 hodin.

  Z diskuse vyplynulo, že je nezbytné, aby případně prodloužený čas funkce družiny byl nabízen jako placená služba, samostatně za ranní časový úsek, samostatně za odpolední. Je nutná důkladná ekonomická rozvaha, m.j. spočítat, při jakém počtu zájemců by rozšířená služba byla ekonomicky dostupná.

  Karel Simajchl byl pověřen, aby závěry diskuse přednesl a projednal na zasedání zatupitelstva obce.

 • Ředitel školy předložil školské radě ke schválení
  • Výroční zprávu školy
  • Plán práce školy
  • Plán práce školní družiny
  Školská rada dokumenty pro prostudování jednomyslně schválila.

Ad 3)

 • Zastupitelstvo obce zvažuje záměr instalovat na začátek obce zpomalovací semafor.
 • Hygienické předpisy požadují, aby školka byla vybavena pračkou a sušičkou.

Ad 4) Termín dalšího zasední ŠR nebyl zatím stanoven, bude svoláno podle potřeby.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR pan Halabala.

Školská rada v roce 2013

18. zasedání

18. zasedání školské rady proběhlo 26. 6. 2013 v 15.30 hodin.

Přítomní členové: Jindřich Halabala, Danuše Řezaninová, Michaela Trandová, Ivana Jelínková, Zdeňka Šrámková, Karel Simajchl. Školská rada byla usnášeníschopná. K jednání byl přizván ředitel školy.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Volba místopředsedy.
 3. Program jednání:
  • Den otevřených dveří.
  • Propagace školy.
 4. Diskuse.
 5. Stanovení termínu dalšího jednání.
 6. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil Jindřich Halabala.

Ad 2) Přítomnými členy byl počtem 5 hlasů z 6 zvolen místopředsedou ŠR Karel Simajchl.

Ad 3)

 • Ve shodě s úkolem s minulého usnesení ŠR se konal den otevřených dveří.
 • Pro lepší propagaci školy byl připraven informační leták. Distribuován zatím jen do školek v okolí.

Ad 4)

 • Někteří rodiče projvili zájem o prodloužení času funkce družiny. Školská rada doporučuje prodloužení zorganizovat s tím, že pobyt dětí v prodlouženém čase bude zajištěn jako placená služba.
 • Byl zvýšen poplatek za školku.
 • K dotazům na bezpečnost žáků ve škole odpovídal ředitel školy. Po dobu přestávek je bezpečnost žáků na chodbách zajišťována pravidelným dozorem. Systém funguje, úrazy žáků nejsou.

Ad 5) Předpokládaný termín dalšího zasedání ŠR je leden 2014.

Ad 6) Zasedání ukončil předseda ŠR pan Halabala.

17. zasedání

17. zasedání školské rady (ustavující zasedání v novém složení) proběhlo v úterý 21. května 2013 v 16 hodin.

Přítomní členové: Hana Pokorná, Jindřich Halabala, Danuše Řezaninová, Michaela Trandová, Ivana Jelínková, Zdeňka Šrámková, Karel Simajchl, Jiří Drábek, Marie Vaverková. Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Volba předsedy.
 3. Program jednání:
  • Opatření ke zlepšení finanční situace ve škole.
  • Zajištění bezpečnosti dětí při přecházení vozovky.
 4. Diskuse.
 5. Stanovení termínu dalšího jednání.
 6. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil Jindřich Halabala.

Ad 2) Přítomnými členy byl počtem 8 hlasů z 9 zvolen předsedou ŠR Jindřich Halabala, který pak zasedání řídil.

Ad 3)

 • Zástupci informovali ostatní přítomné členy ŠR o opatřeních, směřujících k vyřešení tíživé finanční situace školy.
 • Hovořilo se o úbytku žáků v příštím školním roce a z toho vyplývajícím snížení dotací škole. Řediteli školy byly zřizovatelem navrženy kroky vedoucí ke zlepšení situace.
 • Pedagogové upozornili na nebezpečí, které hrozí žákům naší školy při přecházení silnice. Navrhli řešení této situace ve spolupráci s Policií ČR, popřípadě s obecním úřadem.

Ad 4)

 • Zástupci rodičů se zajímali, zda se uskuteční sběr starého papíru a léčivých bylin. Rodiče budou průběžně informováni
 • Byly podány informace o plánovaných akcích školy (školní výlety, Den dětí).
 • Pan Halabala hovořil o úpravě webových stránek v souvislosti se sloučením MŠ a ZŠ a o provedení případných změn.
 • Paní Šrámková požadovala informaci, zda bude v blízké době dokončeno budování prostoru pro ŠD.

Ad 5) Předpokládaný termín dalšího zasedání ŠR 18. nebo 25. 6. 2013 bude ještě upřesněn.

Ad 6) Zasedání ukončil předseda ŠR pan Halabala.

Volby do školské rady (březen 2013)

Zvolení zástupci rodičů do školské rady:

 • Hana Pokorná
 • Danuše Řezaninová
 • Jindřich Halabala

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků:

 • Ivana Jelínková
 • Zdeňka Šrámková
 • Michaela Trandová

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:

 • Karel Simajchl
 • Jiří Drábek
 • Marie Vaverková

Volba předsedy školské rady proběhne na prvním zasedání školské rady v novém složení.

Školská rada v roce 2012

16. zasedání

16. zasedání školské rady (ŠR) se uskutečnilo dne 12. 11. 2012.

Přítomní členové: Jindřich Halabala, Magdalena Mazourová, Zdenka Ryšánková, Jiří Drábek, Michaela Trandová.

Omluvení členové: Anna Hvězdová, Danuše Řezaninová, Karel Simajchl, Alena Jobánková

Hosté: Milan Válek, Lenka Musilová, Ivana Jelínková

Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Schválení dokumentů.
 3. Diskuse.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil předseda ŠR Jindřich Halabala.

Ad 2) ŠR bere na vědomí Plán práce na školní rok 2012/2013, Školní řád a Závěrečnou výroční zprávu za školní rok 2011/2012. Všechny tři dokumenty členové ŠR jednohlasně odsouhlasili.

Ad 3)

 • Zástupce Domašov nabídl jako doplněk ekologické výchovy možnost exkurze na nově vybudovanou čističku odpadních vod v Domašově.
 • Dále zástupce obce nabídl možnost kvalitnějšího ozvučení programu při rozsvěcování vánočního stromu.
 • Členové ŠR konstatovali, že v lednu příštího roku končí volební období ŠR a proto je nutné během měsíce ledna zvolit zástupce ŠR z řad rodičů i ZŠ a MŠ Domašov a jmenovat zástupce za OÚ.

Ad 4) Termín dalšího jednání ŠR bude stanoven do konce roku 2012.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR.

15. zasedání

15. zasedání školské rady (ŠR) se uskutečnilo dne 22. 5. 2012.

Přítomní členové: Danuše Řezaninová, Jindřich Halabala, Magdalena Mazourová, Michaela Trandová, Alena Jobánková

Omluvení členové: Anna Hvězdová, Zdenka Ryšánková, Jiří Drábek, Karel Simajchl

Hosté: Lenka Musilová

Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Zpráva vedoucí učitelky .
 3. Zpráva pedagogů .
 4. Diskuse
 5. Stanovení termínu dalšího jednání.
 6. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil předseda ŠR Jindřich Halabala. Přivítal všechny přítomné a představil hosta ŠR vedoucí učitelku MŠ Lenku Musilovou.

Ad 2) Lenka Musilová seznámila přítomné s akcemi MŠ, které připravují do konce školního roku.

Ad 3)

 • Školní metodik prevence Michaela Trandová sdělila, že bude zajištěna beseda na téma Jak se zachovat v nebezpečné situaci . Tuto akci připraví Policie ČR.
 • Dále byla ŠR seznámena s připravovanými akcemi školy, které se uskuteční do konce školního roku.

Ad 4) Členové ŠR pozitivně zhodnotili činnost ZŠ a MŠ v Domašově. Vyjádřili také poděkování pedagogů, ZŠ a MŠ za přípravu programu ku příležitosti oslavy Dne matek.

Ad 5) Termín dalšího jednání ŠR byl stanoven na 12. 11. 2012 v 16.00 hodin.

Ad 6) Zasedání ukončil předseda ŠR.

14. zasedání

14. zasedání školské rady (ŠR) se uskutečnilo dne 21. 2. 2012.

Přítomní členové: Anna Hvězdová, Danuše Řezaninová, Jindřich Halabala, Magdalena Mazourová, Zdenka Ryšánková, Karel Simajchl, Jiří Drábek, Alena Jobánková

Omluvení členové: Michaela Trandová

Hosté: Milan Válek

Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Zpráva ředitele školy.
 3. Diskuse.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil předseda ŠR Jindřich Halabala.

Ad 2) Ředitel školy seznámil členy rady s nově utvořeným subjektem s názvem Základní škola a Mateřská škola Domašov a nastínil řešení organizačních záležitostí a spolupráce mateřské a základní školy.

Ad 3)

 • Ředitel školy podal informaci o plánovaných úpravách WC v prvním patře podle kritérií EU.
 • Zvážení možnosti vybudování ŠD v půdních prostorách školy.
 • Diskuse o prevenci patologických jevů mezi dětmi ve škole (zástupci nabídli finanční spoluúčast na možném prevenčním programu).
 • ŠR byla seznámena s nejbližšími plánovanými akcemi školy.

Ad 4) Termín dalšího jednání ŠR byl stanoven na 22. 5. 2012 v 16.00 hodin.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR.

Školská rada v roce 2011

13. zasedání

13. zasedání školské rady (ŠR) se uskutečnilo dne 11. 10. 2011.

Přítomní členové: Anna Hvězdová, Danuše Řezaninová, Jindřich Halabala, Magdalena Mazourová, Michaela Trandová, Zdenka Ryšánková, Karel Simajchl, Jiří Drábek

Omluvení členové: Alena Jobánková

Hosté: Milan Válek

Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Schválení dokumentů školy (školní řád, výroční zprávu školy, klasifikační řád).
 3. Diskuse:
  • Předpokládané sloučení ZŠ Domašov s MŠ Domašov.
  • Sběr papíru.
  • Plavání.
  • Sběr šípků.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil předseda ŠR Jindřich Halabala.

Ad 2) Ředitel školy seznámil přítomné s počtem žáků v letošním školním roce. ŠR byla seznámena se školním řádem, klasifikačním řádem a závěrečnou výroční zprávou za školní rok 2010/2011. Přítomní členové tyto dokumenty bez výhrad schválili.

Ad 3)

 • Zástupci informovali o předpokládaném sloučení ZŠ a MŠ v Domašově za účelem optimalizace. Zatím OÚ možnost zvažuje a dal k posouzení příslušným poradním orgánům.
 • Rodičům bude prostřednictvím webových stránek školy podána informace o plánovaném sběru papíru během měsíce května příštího roku.
 • Sběr šípků byl už ukončen.
 • ŠR byla seznámena s tím, že 12. září byl zahájen plavecký výcvik žáků naší školy ve Wellness centru v Kuřimi.

Ad 4) Další termín zasedání ŠR byl předběžně stanoven na 21.2.2011 v 16.00 hodin.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR.

12. zasedání

12. zasedání školské rady (ŠR) se uskutečnilo dne 21. 6. 2011.

Přítomní členové: Anna Hvězdová, Danuše Řezaninová, Jindřich Halabala, Magdalena Mazourová, Michaela Trandová, Zdenka Ryšánková, Alena Jobánková

Omluvení členové: Karel Simajchl, Jiří Drábek

Hosté: Milan Válek

Školská rada byla usnášeníschopná.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Zpráva ředitele školy.
 3. Diskuse:
  • Hodnocení plaveckého výcviku a jiných akcí školy.
  • Informovanost veřejnosti o akcích školy na webových stránkách.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil předseda ŠR Jindřich Halabala.

Ad 2) Ředitel školy seznámil přítomné s aktivitami v letošním školním roce. Podrobně informoval o akcích, které se uskutečnily. Mezi nejvýznamnější patřily tyto akce:

 • Plavecký výcvik v nových prostorách Wellness centra Kuřim.
 • Podzimní vycházka s přírodovědnou tematikou.
 • Výchovný program Vánoce na Petrově.
 • Vánoční program s Kamarády v Říčanech.
 • Vystoupení žáků při rozsvěcování vánočního stromu.
 • Účast v matematické soutěži Klokan.
 • Příprava a uskutečnění netradičního pohádkového zápisu dětí do 1. třídy.
 • 4. ročník recitační soutěže Básničky s přírody.
 • Tradiční Vítání jara na Šmelcovně.
 • Program ke Dni matek, tentokrát na téma Divadlo-nedivadlo.
 • Účast na programu s ekologickým zaměřením ke Dni Země a následnou exkurzí na Menšíkově rozhledně.
 • Shlédnutí programu s tematikou řešení sociálně patologických jevů s Abrakamuzikou v Ivančicích.
 • Účast na projektu Dopravní výchova pro 4. ročník ve spolupráci s SVČ Rosice a policií ČR.
 • Návštěva divadelního představení na ZŠ Pavlovská v Brně.
 • Účast našich žáků ve fotbalovém turnaji o pohár McDonald's cup.
 • Turistická vycházka ke Dni dětí spojená s řešením úkolů ze všech výukových oblastí a hledání třídního pokladu.
 • Třídní a celoškolní výukové projekty s různým zaměřením v průběhu celého roku.
 • Příprava a uskutečnění školních výletů a další.

Členové školské rady kladně ocenili práci pedagogického sboru.

Ad 3) Ředitel školy podal informace o průběhu plaveckého výcviku. Dále proběhla diskuse o detailnějším podávání informací rodičům na webových stránkách školy.

Ad 4) Další termín zasedání ŠR byl předběžně stanoven na 11.10.2011 v 16.00 hodin.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR.

Školská rada v roce 2010

Změna složení školské rady

Obec Domašov jako zřizovatel Základní školy v Domašově změnila dne 8. 11. 2010 na prvním ustavujícím shromáždění zastupitelstva členy školské rady jmenované zřizovatelem podle §167, odst. 2, Školského zákona (zák. 317/2008 Sb.). Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem jsou:

 • Jiří Drábek
 • Jindřich Halabala
 • Karel Simajchl

11. zasedání

11. zasedání školské rady (ŠR) se uskutečnilo dne 9. 10. 2010.

Program:

 1. Zahájení jednání
 2. Schválení dokumentů školy (školní řád, výroční zprávu školy, klasifikační řád)
 3. Diskuse:
  • sběr papíru
  • plavání
  • radar a bezpečnost dětí
 4. Stanovení termínu dalšího jednání
 5. Závěr zasedání

Ad 1) Zasedání zahájil a řídil předseda ŠR Jindřich Halabala.

Ad 2) Ředitel školy seznámil přítomné s počtem žáků v letošním školním roce. ŠR byla seznámena se školním řádem, klasifikačním řádem a závěrečnou výroční zprávou za školní rok 2009/2010. Přítomní členové tyto dokumenty bez výhrad schválili.

Ad 3) Rodičům bude podána informace prostřednictvím webových stránek školy o plánovaném sběru papíru během měsíce května příštího roku. ŠR byla seznámena s tím, že 1. listopadu bude zahájen plavecký výcvik žáků naší školy v plaveckém areálu v Kuřimi.
V letošním školním roce se podařilo OÚ v Domašově zajistit instalaci radaru, který jistě významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti v okolí naší školy.

Ad 4) Další termín zasedání ŠR byl stanoven na 15. 3. 2011 v 17 hodin.

Ad 5) Zasedání ukončil předseda ŠR Jindřich Halabala.

10. zasedání

10. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 25. 5. 2010.

9. zasedání

9. zasedání školské rady (ŠR) se uskutečnilo dne 26. 1. 2010.

Program:

 1. Zahájení, volba zapisovatele.
 2. Seznámení zúčastněných s významem a funkcí ŠR.
 3. Schválení jednacího řádu ŠR.
 4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR.
 5. Diskuse
  1. Plavecký výcvik žáků.
  2. Školní mléko a doplňkový sortiment.
 6. Stanovení termínu dalšího jednání.
 7. Závěr zasedání.

Po volbách z řad rodičů a učitelů a jmenování zřizovatelem školy má školská rada tyto členy:

 • Členové zvolení z řad rodičů
  • Anna Hvězdová
  • Alena Jobánková
  • Danuše Řezaninová
 • Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků školy
  • Magdalena Mazourová
  • Zdenka Ryšánková
  • Michaela Trandová
 • Členové jmenovaní obcí Domašov
  • Jindřich Halabala (zvolen předsedou)
  • Jiří Prokeš (zvolen místopředsedou)
  • Radek Vala

Termín dalšího zasedání školské rady byl stanoven na 25. května 2010.

Školská rada uvítá všechny podněty, dotazy nebo připomínky k provozu školy, ke spolupráci školy s rodiči, k součinosti školy a obce (která je zřizovatelem školy), zkrátka cokoli, co by projednáním ve školské radě mohlo přiněst něco pozitivního naší škole a našim dětem.

Můžete se obracet na jednotlivé členy ŠR, dále písemné vyjádření vložit do obálky na nástěnce "ŠKOLSKÁ RADA" před šatnami ve škole či použít formulář "Napište nám" na těchto webových stránkách.

Za všechny podnětné připomínky předem děkujeme!

Volby do školské rady

Dne 24. 11. proběhly v době třídních schůzek volby do školské rady, kdy přítomní rodiče volili kandidáty z řad rodičů. Z navržených kandidátů byli zvoleni:

 • Anna Hvězdová, Rudka, 23 hlasů
 • Danuše Řezaninová, Domašov, 23 hlasů
 • Alena Jobánková, Javůrek, 21 hlasů
 • Miroslav Staněk, Rudka, 18 hlasů – jako náhradník

Seznam všech členů školské rady (včetně zástupců zřizovatele a pracovníků školy uveřejníme po ustavujícím zasedání.

Program jednání v roce 2009

8. zasedání

8. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 18. 6. 2009.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Zhodnocení úkolů z minulé ŠR.
 3. Diskuse
  1. Radar v obci (zpráva o průběhu jednání, které vede k blízkému uskutečnění požadavku).
  2. Výchovně-vzdělávací program Hele, lidi!
  3. Stavební práce během hlavních prázdnin.
  4. Možnost čerpání financí z EU na vybavení školy a další vzdělávání.
  5. Sponzorské příspěvky na školní výlet.
 4. Stanovení termínu dalšího jednání.
 5. Závěr zasedání.

7. zasedání

7. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 21. 1. 2009.

Program:

 1. Zahájení jednání.
  1. Přednesení a schválení výroční zprávy ZŠ Domašov za školní rok 2007/2008.
  2. Schválení ročního plánu školy na školní rok 2008/2009.
 2. Bezpečnost v okolí školy.
 3. Přednesení zprávy o zakoupení pomůcek do tělesné výchovy.
 4. Diskuse.
 5. Stanovení termínu dalšího jednání.
 6. Závěr zasedání.

Program jednání v roce 2008

6. zasedání

6. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 3. 4. 2008.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Kontrola úkolů z minulé školské rady.
 3. Zvolení zástupce ŠR z řad pedagogických pracovníků.
 4. Problematika vybavení tělocvičny sportovním náčiním a dovybavení šaten příslušejících k tělocvičně nábytkem.
 5. Diskuse (zabezpečení školy, bezpečnost dětí, dětské hřiště).
 6. Úkoly pro členy ŠR a navržení termínu dalšího jednání ŠR.
 7. Závěr zasedání.

Program jednání v roce 2007

5. zasedání

5. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 11. 10. 2007.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Schválení výroční zprávy ZŠ za školní rok 2006/2007.
 3. Schválení Školního vzdělávacího programu ZŠ Domašov.
 4. Schválení Školního vzdělávacího programu pro Školní družinu ZŠ Domašov.
 5. Schválení Školního řádu ZŠ a Vnitřního řádu ŠD.
 6. Volba náhradníka za odstupující členku ŠR Křižovičovou.
 7. Zabezpečení školy proti krádeži.
 8. Posouzení dostatečnosti pojištění žáků a učitelů.
 9. Patologické jevy žáků a jejich řešení.
 10. Organizační řád tělocvičny.
 11. Dovybavení tělocvičny pomůckami a nářadím pro výuku TV.
 12. Schválení ověřovatele zápisu.
 13. Určení termínu dalšího zasedáníŠR.
 14. Závěr.

4. zasedání

4. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 26. 4. 2007.

Program:

 1. Zahájení jednání.
  1. Přednesení a schválení výroční zprávy ZŠ Domašov za školní rok 2005/2006.
  2. Schválení ročního plánu školy na školní rok 2006/07.
  3. Schválení ročního plánu školní družiny.
 2. Bezpečnost v okolí školy (nové technicky přístupnější a levnější možnosti k zajištění bezpečnosti žáků).
 3. Hodnocení průběhu stavebních prací ve škole.
 4. Diskuse (otázka zabezpečení školy – žáků a majetku).
 5. Stanovení termínu dalšího jednání.
 6. Závěr zasedání.

Program jednání v roce 2006

3. zasedání

3. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 20. 6. 2006.

Program:

 1. Zahájení jednání.
 2. Rozbor situace související s plánovanou rekonstrukcí školy a stavbou tělocvičny (starosta obce p. Tomáš Pitrocha).
 3. Návrhy možností využití školního pozemku (školní zahrada a hřiště u hřbitova) (ředitel školy  M. Válek).
 4. Návrhy dalších možností řešení problematiky bezpečnosti dojíždějících žáků při nástupu do autobusu.
 5. Úkoly pro členy ŠR a navržení termínu dalšího jednání ŠR.
 6. Závěr schůze.

2. zasedání

2. zasedání školské rady se uskutečnilo dne 3. 5. 2006.

Program:

 1. Zahájení schůze.
 2. Zajištění možnosti komunikace s veřejností.
 3. Řešení otázky bezpečnosti dojíždějících dětí při nástupu a výstupu z autobusu a bezpečné cesty do školy a domů.
 4. Návrhy možností na využití školního pozemku a školní zahrady. (zúrodnění pozemku, rekonstrukce zařízení, další záměry, …).
 5. Úkoly pro členy ŠR.
 6. Závěr schůze.

1. zasedání

V souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) bylo svoláno 1. zasedání školské rady (dále ŠR) dne 28. 3. 2006 v 18.00 hod. v ředitelně školy.

Program:

 1. Zahájení schůze, volba zapisovatele.
 2. Seznámení zúčastněných s významem a funkcí ŠR.
 3. Schválení jednacího řádu ŠR.
 4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR.
 5. Stanovení termínu pro další jednání ŠR.
 6. Diskuse.
 7. Úkoly pro členy ŠR.
 8. Závěr.

Ze všech jednání ŠR je pořizován zápis, který je k nahlédnutí u zástupců ŠR v Základní škole Domašov. S dotazy i připomínkami se můžete obracet na jednotlivé členy ŠR, dále je můžete vkládat do obálky na nástěnce "ŠKOLSKÁ RADA" před šatnami ve škole nebo můžete využívat formulář "Napište nám" na těchto webových stránkách.

Ustavující schůze

Dne 28. 3. 2006 se konala ustavující schůze Školské rady dle §167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. pod vedením Milana Válka.

Na této schůzi byl projednán jednací řád a byla provedena volba předsedy a mísopředsedy. Školská rada se sešla usnášeníschopná v počtu 9 členů z 9.

Přítomní členové:

 • Alena Jobánková
 • Tomáš Kořistka
 • Ivana Jelínková
 • Yveta Němcová
 • Zdenka Ryšánková
 • Jaroslava Plaisnerová
 • Hana Křižovičová
 • Eva Simajchlová
 • Karel Simajchl

Předsedou školské rady byl zvolen Karel Simajchl, místopředsedkyní paní Alena Jobánková.

Školská rada se bude scházet nejméně 4× ročně a o jejím konání bude veden zápis.

Školská rada si klade za cíl být nápomocná vedení školy, zřizovateli Obecnímu úřadu v Domašově a rodičům žáků této školy.


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
radíme se

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky